ქ.თბილისი შპს არასახელმწიფო საერო საუნივერსიტეტო საშუალო სკოლა „შოვის“ განვითარების ერთწლიანი გეგმა 2022-2023 სასწ.წ.

დამტკიცებულია:

დირექტორის მიერ ბრძ.1-10, 08.09.2022 წ.

 

I სწავლა-სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება:

შინაარსი დრო ინდიკატორი შემსრულებელი პასუხისმგებელი
მათემატიკის წრე;

ჭადრაკის წრე.

სასწავლო

წლის

მანძილზე

მოსწავლეთა

აკადემიური

მოსწრება

მათემატიკის მასწ.

ჭადრაკის მასწ.

დირექტორის

მოადგილე

კლასგარეშე და საკლუბო მუშაობის ორგანიზება სასწავლო

წლის

მანძილზე

ღონისძიებების

გრაფიკი

პედაგოგი სასწავლო ნაწილი
სასკოლო კონფერენციებსა

და ოლიმპიადებში

მოსწავლეთა მონაწილეობა

სასწავლო

წლის

მანძილზე

ოლიმპიადის შედეგები საგნის

პედაგოგები

კათედრის

ხელმძღვანელი

მოსწავლეთა აკადემიური

მოსწრების დინამიკა

სასწავლო

წლის

მანძილზე

მიღწეული

შედეგების

სტატისტიკა

კლასის

დამრიგებელი

სასწავლო ნაწილი
სასწავლო რესურსების

განახლება და მათი

სასწავლო პროცესში

გამოყენება

სასწავლო

წლის

მანძილზე

თვალსაჩინოებები,

სასწავლო რესურსები

საგნის

პედაგოგები

კათედრის

ხელმძღვანელი

ბიბლიოთეკის გამოყენება

სასწავლო პროცესში

სასწავლო

წლის

მანძილზე

ბიბლიოთეკის წლიური ანგარიში ბიბლიოთეკარი დირექცია
პედაგოგთა და მოსწავლეთა

მოტივაციის გაზრდა/

წახალისების სხვადსხვა

ფორმები

სასწავლო

წლის

მანძილზე

ტრენინგის დაფინანსება სკოლის მიერ.

მადლობის სიგელი. ფასიანი

საჩუქრები.

პედაგოგები,

დირექცია

დირექცია
ტრენინგის ჩატარება

ექთნისთვის.

 

ნოემბერი მიღებული

სერფიტიკატი

სასწავლო ნაწილი დირექცია
მშობელთა ჩართულობა

სასწავლო პროცესში

 

სასწავლო

წლის

მანძილზე

ინდივიდუალური

შეხვედრები.

კიხვარი, ჩანაწერები

დამრიგებლები დირექცია
სკოლის იმიჯის

ამაღლებაზე ზრუნვა

სასწავლო

წლის

მანძილზე

 

სკოლის ვებ.გვერდი დირექცია,

პედაგოგები

დირექცია
სასკოლო ბიბლიოთეკის

გამდიდრება ახალი

წიგნებით

 

სექტემბერი-

ოქტომბერი

შესყიდვის

დოკუმენტაცია

ბიბლიოთეკარი დირექცია
სანიტარულ-ჰიგიენური

საშუალებების

უზრუნველყოფა

ოქტომბერი შესყიდვის

დოკუმენტაცია

ექთანი დირექცია
სკოლისთვის ვიდეო

კამერების დამატება

ოქტომბერი შესყიდვის აქტი დირექცია
დაწყებითი კლასებისთვის

სმარტ-ტელევიზორების

შეძენა

სექტემბერი შესყიდვის

დოკუმენტაცია

ლაბორატორიისთვის

სავენტილაციო

კარადის მოწყობა

დეკემბერი

2022 წ.

შესყიდვის

დოკუმენტაცია

დირექცია
შენობის შიდა რემონტი

 

აგვისტო

2023 წ.

შესყიდვული

მასალების

დოკუმენტაცია

დირექცია
სკოლის ეზოს

კეთილმოწყობა

მაისი

2023 წ.

შესყიდვის

დოკუმენტაცია

დირექცია
სპორტული მოედნების

(კალათბურთის და

ფრენბურთი) მოწყობა

მარტი

2023 წ.

შესყიდვის

დოკუმენტაცია

დირექცია
შენობის გარეთა ფასადის

გალამაზება

2023 წ. შესყიდვის

დოკუმენტაცია

დირექცია

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II  პოზიტიური და უსაფრთხო გარემოს შემნა:

შინაარსი დრო ინდიკატორი შემსრულებელი პასუხისმგებელი
მოსწავლეთა არასასურველი

ქმედებების პრევენცია და

პოზიტიური ქცევის მართვა

სასწავლო

წლის

მანძილზე

დამრიგებლის

ჩაბაწერები.

ინდივიდუალური

შეხვედრები

დამრიგებელი დირექცია

 

მოსწავლეთა საჭიროებების

კვლევა და კვლევის

შედეგების გათვალისწინება

სასწავლო

წლის

მანძილზე

შეფასების

კითხვარები.

დამრიგებლის

ჩანაწერები.

დამრიგებელი

პედაგოგები

დირექცია