სკოლის ცხოვრება

Home - სკოლის ცხოვრება

 

სკოლაში არის მეგობრობის, კეთილგანწყობის, ურთიერთპატივისცემის, მხარდაჭერისა და თანამშრომლობის ატმოსფერო, რაც ხელს უწყობს თანამშრომლებისა და მოსწავლეების შესაძლებლობათა მაქსიმუმის გამოვლენას.

—- სკოლაში სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად, მასში ასახული ყველა სიახლეების გათვალისწინებით. —- სკოლაში არის საგანმანათლებლო პროცესის წარმართვისათვის საჭირო გარემო. —- უახლოეს მომავალში სკოლაში ონლაინ რეჟიმში იწარმოებს ელექტრონული ჟურნალები.