პედაგოგები

Home - პედაგოგები

მოსწავლეთა სწავლა-აღზრდის პროცესს ემსახურება 20 პედაგოგი, ადმინისტრაციის 4 წევრი და 9 ტექნიკური პერსონალი. სკოლაში მუშაობს 15 მაგისტრი და 5 ბაკალავრი . 16 სერტიფიცირებული პედაგოგი. პედაგოგთა სერთიფიცირებული გამოცდების წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში, ტრენინგებსა და მეცადინეობებში გაწეული ხარჯების 50%-ს იხდის სკოლა.