სკოლის მისია

Home - სკოლის მისია

სკოლა მიზნად ისახავს, აღზარდოს ანალიტიკურად მოაზროვე, დამოუკიდებელი, მოტივირებული, წიგნიერი, კონკურეტუნარიანი, სამართლიანი და საკაცობრიო ღირებულებების მატარებელი პიროვნება.

სკოლა ოჯახთან ერთად ზრუნავს მოსწავლეთა უწყვეტ განვითარებასა და განათლებაზე, ხელს უწყობს მოსწავლეებში თავისუფალი აზროვნების განვითარებას.

სკოლა ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონით „ზოგადი განათლების შესახებ“ და ეროვნული სასწავლო გეგმის ნორმებით.

სკოლას აქვს გამოწვევა, შექმნას საკუთარი ინდივიდუალური სახე და აღნიშნულ სეგმენტში საკუთარი ნიშა დაიკავოს.